<html><img src="comics/CYODAEC_E02.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[Be]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E08.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[Click Link]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E17.png"></html>\n\n[[I don't like this game.]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D05.png"></html>\n\n\n[[Let's Play]]\n[[Bouncy Dalek]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E15.png"></html>\n\n[[THIS game, you moron!]]\n
<html><img src="comics/CYODAEC_E17b.png"></html>\n\n[[I want to go home.]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D03B.png"></html>\n\n[[Debs Found]]\n
<html><img src="comics/CYODAEC_E07.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[This is Boring]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D03.png"></html>\n\n[[Debs Found]]\n[[Listen to Ja-Mez]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M13_guiltcon.png"></html>\n\n[[Debs and Manpans]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E01.png"></html>\n\n[[Start The Quest]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M04_Show.png"></html>\n\n[[Gas Done]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M01_Bug.png"></html>\n\n[[Tease Manpans]]\n[[Overwhelm Manpans]]\n[[Guilt Manpans]]\n[[Disgust Manpans]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M19_collaborate.png"></html>\n\n[[Debs and Manpans]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M07_advise.png"></html>\n\n[[Dating]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M08_dating.png"></html>\n[[So Dating]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D04.png"></html>\n\n[[Talk to Debs]]
<html><img src="comics/CYODAEC_Z_Conclusion.png"></html>\n\nThank you for playing!\n\nFrom Debs & Errol
<html><img src="comics/CYODAEC_M10_available.png"></html>\n\n\n[[Conclusion]]\n\n
<html><img src="comics/CYODAEC_E03.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[Continue Being]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M03_Burp.png"></html>\n\n[[Show Her]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M02_Disgust.png"></html>\n\n[[Burp Again]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M12_contguilt.png"></html>\n\n[[Guilt Continuation]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M17_funtimes.png"></html>\n\n[[Conclusion]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E13.png"></html>\n\n[[There are no other options.]]
<html><img src="comics/CYODAEC_L06_hangup.png"></html>\n\n[[Conclusion]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D07.png"></html>\n\n[[Go Poo]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D01.png"></html>\n\n[[Find Debs]]
<html><img src="comics/CYODAEC_L01_BugLeezet.png"></html>\n\n[[Provoke]]\n[[Imitate]]\n[[Talk Nonsense]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D15.png"></html>\n\n[[Back to Debs]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D02.png"></html>\n\n[[Continue Search]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E12.png"></html>\n\n[[Where are the other choices?]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D13.png"></html>\n\n[[Flush]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E09.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[Yes]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D10.png"></html>\n\n[[Poo Continues]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D16.png"></html>\n[[Conclusion]]\n
<html><img src="comics/CYODAEC_D11.png"></html>\n\n[[Bother Leezet]]\n[[Bother Manpans]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E05.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[Scratch]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M15_twobirds.png"></html>\n\n[[One Stone]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M11_guilt.png"></html>\n\n[[Continue Guilting]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M16_onestone.png"></html>\n\n[[Fun Times]]\n\n
<html><img src="comics/CYODAEC_D12A.png"></html>\n\n[[Errol is 5]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M06_Tease.png"></html>\n\n[[Advise]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E04.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[Pontificate]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E11.png"></html>\n\n[[Leave]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E18.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]
<html><img src="comics/CYODAEC_L03_imitate.png"></html>\n\n[[Done]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E06.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[Change Pants]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D08.png"></html>\n\n[[Call Manda]]\n
<html><img src="comics/CYODAEC_M14_DebsManpans.png"></html>\n\n[[Two Birds]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D12B.png"></html>\n\n[[Flush]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E14.png"></html>\n\n[[Do I have to restart the game?]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D06B.png"></html>\n\n[[Leave Debs]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M18_overwhelm.png"></html>\n\n[[Collaborate]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E16.png"></html>\n\n[[I want to quit.]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D06.png"></html>\n\n[[Leave Debs]]
<html><img src="comics/CYODAEC_L05_done.png"></html>\n\n[[Hang up]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M09_sodating.png"></html>\n\n[[Available]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D14.png"></html>\n\n[[Poo Done]]
<html><img src="comics/CYODAEC_M05_GasDone.png"></html>\n\n[[Tease Manpans]]\n[[Overwhelm Manpans]]\n[[Guilt Manpans]]
<html><img src="comics/CYODAEC_E10.png"></html>\n\n[[Bug Debs]]\n[[Bug Manpans]]\n[[Bug Leezet]]\n[[How long does this go for?]]
<html><img src="comics/CYODAEC_L02_Provoke.png"></html>\n\n[[Done]]
<html><img src="comics/CYODAEC_D09.png"></html>\n\n[[Conference Call Leezet]]
<html><img src="comics/CYODAEC_L04_nonsense.png"></html>\n\n[[Done]]